Czym zajmuje się Bank Centralny?

http://www.pharos.pl/

Podstawowym zadaniem Banku Centralnego jest emisja pieniądza. Ponadto banki centralne zajmują się również prowadzeniem polityki pieniężnej w danym kraju. Banki Centralne zaliczane są także do instytucji państwowych. Instytucja ta jest również odpowiedzialna za zachowanie stabilności cen. Z tego względu, wszystkie działania mają zapobiegać wzrastaniu inflacji. W krajach Unii Europejskiej, Banki Centralne posiadają pełną niezależność. Gwarantuje to im stosowny zapis w konstytucji. Te państwa, które rozważają wstąpienie do UE, również mają obowiązek zapewnienia niezależności tej instytucji państwowej. Na co wpływa ta niezależność? Przede wszystkim banki centralne całkowicie samodzielnie realizują swoje cele.

Politycy czy rząd nie mają możliwości ingerencji w jego działania. W ten sposób zakłada się, że banki centralne będą lepiej realizowały swoje postulaty. Do jednych z najważniejszych banków centralnych zalicza się Europejski Bank Centralny (ECB) oraz System Rezerwy Federalnej (FED). Pomimo, że wszystkie te instytucje państwowe zostały powołane w tym samym celu, występują zasadnicze różnice w realizowaniu zamierzonych działań. Są one widoczne już w przypadku wymienionych powyżej instytucji. ECB zajmuje się realizacją polityki pieniężnej strefy euro. Z kolei FED koncentruje swe działania w USA. Pierwszy bank centralny stara się unikać sytuacji, w której polityka pieniężna miałaby znacząco wpływać na rozwój gospodarki. FED zakłada, że za jej pomocą, warto wpływać na stan gospodarki.

.