Jak działa Europejski Bank Centralny

Jedną z głównych funkcji EBC jest prowadzenie polityki pieniężnej. Jest to w pełni niezależne instytucja, która została powołana na mocy Traktatu Wspólnoty Europejskiej. W przeciwieństwie do ESBC instytucja ta posiada osobowość prawną oraz organy decyzyjne.

Dzięki nabyciu pełni zdolności prawnych, EBC ma możliwość kupowania oraz sprzedawania zarówno majątku ruchomego, jak i nieruchomego. W przypadku postępowania sądowego, EBC może być stroną reprezentującą. Instytucja ta ma możliwość korzystania z licznych przywilejów oraz immunitetów.

EBC reprezentuje międzynarodowe prawo publiczne. W związku z tym do jego zadań zalicza się zawieranie wszelkich umów o charakterze międzynarodowym. Ponadto przedstawiciele EBC mogą brać udział w pracach niektórych instytucji, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

EBC na mocy odpowiedniej podstawy prawnej jest niejako wyodrębniony spośród innych instytucji. Zadania EBC są precyzyjnie określone, jednak w dość zawężonym zakresie. Wszelkie uprawnienia tej instytucji zostały zdefiniowane w Traktacie Europejskim.

.

www.hectorfaubel.net